Principals iniciatives impulsades pel Grup Parlamentari
Català durant l'actual legislatura


 • MOCIÓ CONSEQÜÈNCIA DE LA INTERPEL·LACIÓ URGENT SOBRE LES MESURES QUE PENSA ADOPTAR EL GOVERN PER GARANTIR LA DISPENSACIÓ A LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LES VACUNES AUTORITZADES PER L'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT

  10 de juliol de 2014

  A LA MESA DEL CONGRÉS

  JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, com a Portaveu del Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió), i a l'empara del que estableix l'article 184.2 del Reglament de la Cambra, presenta una MOCIÓ CONSEQÜÈNCIA DE LA INTERPEL·LACIÓ URGENT SOBRE LES MESURES QUE PENSA ADOPTAR EL GOVERN PER GARANTIR LA DISPENSACIÓ A LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LES VACUNES AUTORITZADES PER L'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT.

  Palau del Congrés dels Diputats, a 10 juliol 2014


  MOCIÓ CONSEQÜÈNCIA DE LA INTERPEL·LACIÓ URGENT SOBRE LES MESURES QUE PENSA ADOPTAR EL GOVERN PER GARANTIR LA DISPENSACIÓ A LES OFICINES DE FARMÀCIA DE LES VACUNES AUTORITZADES PER L'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT.

  "El Congrés dels Diputats insta el Govern, d'acord amb la normativa comunitària, a garantir, sense cap tipus de restricció ni intervencionisme, la dispensació a les oficines de farmàcia de les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament."